top of page
Kinderoefentherapie

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen huppelen, springen, knutselen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen.
Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen.

Beweeg&Speel helpt kinderen met motorische problemen, waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt. Plezier heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind.

Enkele voorbeelden waar ouders of leerkrachten tegenaan kunnen lopen en waarbij Kinderoefentherapie hulp kan bieden:

Plezier in bewegen staat voorop, daarom wordt er spelenderwijs gewerkt aan het verbeteren van motorische vaardigheden 
beeldmerk.png
Jongens met speelgoed
 • Hij valt zo vaak

 • Ze kan nog steeds niet fietsen zonder zijwieltjes

 • Ze schrijft zo slordig

 • Hij heeft zo´n moeite om netjes met bestek te eten

 • Zelf aan- en uitkleden lukt maar niet

 • Ritsen en knoopsluitingen zijn zo lastig

 • Ze ziet op tegen de gymles van school

 • Mijn kind lijkt angstig om te bewegen

 • Hij raakt gefrustreerd als hij op school een knutselwerkje moet maken

 • Ze wil graag meedoen met touwtje springen, maar ze krijgt het niet onder de knie

 • Hij lijkt alleen de tv en de computer interessant te vinden

Aanmelding en onderzoek

Voor aanvang van de therapie wordt de groepsleerkracht van school gevraagd het aanmeldingsformulier en een inventarisatielijst in te vullen.

Ook ouders vullen een uitgebreide vragen- en inventarisatielijst in over de ontwikkeling en het motorische functioneren van hun kind.  Op deze manier worden de hulpvraag van zowel ouders, school als van het kind zelf in kaart gebracht. 

Na de aanmelding wordt er een motorisch onderzoek afgenomen, waarbij er wordt geobserveerd hoe het kind beweegt en de verschillende opdrachten uitvoert.

Uitgangspunt voor dit onderzoek is de hulpvraag van kind, ouders en/of groepsleerkracht.

De onderdelen van de motoriek die, afhankelijk van de hulpvraag, tijdens het onderzoek aan de orde kunnen komen zijn:

schrijf- en tekenvaardigheid

handvaardigheid (fijne motoriek)

schrijf- en tekenvaardigheid

balvaardigheid

grove motoriek en evenwicht

basismotoriek

Tevens wordt er een algemene indruk van het kind verkregen, waarbij wordt gekeken naar factoren als concentratie, impulsiviteit, plezier in bewegen, angst, onzekerheid.

Naar aanleiding van het motorisch onderzoek wordt er een onderzoeksverslag gemaakt met daarin een voorstel voor een behandeldoel en –plan. Nadat dit is besproken met en goedgekeurd door de ouders kan de behandeling gestart worden.

Behandeling

Binnen de behandeling van kinderen wordt er aangesloten bij de dagelijkse activiteiten. Bij kinderen gaat het dan om hun motorische vaardigheden en daarom staat spelen bij hen op de voorgrond.

De behandeling wordt zodanig aangeboden dat het kind plezier beleeft aan de therapie. Door spelenderwijs de verschillende vaardigheden te oefenen wordt er gewerkt aan het verbeteren ervan.

Uitdagen en ondersteunen zijn sleutelwoorden binnen de aanpak en begeleiding van het kind.

 

Langdurige behandeling is niet altijd nodig. Wanneer bij de intake duidelijk is wat de hulpvraag is kunnen er specifieke behandeldoelen en een doelgericht behandelplan worden opgesteld. Zo kan er direct hulp geboden worden.

Soms is slechts het afnemen van het onderzoek en het geven van tips en adviezen voor op school en/of thuis voldoende om het kind goed te laten presteren.

 

Het contact met ouders en groepsleerkracht is van groot belang. Zij zien het kind elke dag en kunnen zien of het geleerde in de praktijk toegepast wordt in het dagelijks leven.

Tevens kunnen zij aangeven welke problemen er (nog) worden ervaren en welke (extra) aandacht wenselijk is binnen de behandeling.

Het is daarom erg prettig als ouders met enige regelmaat aanwezig zijn bij de behandeling. Met leerkrachten kan per e-mail of telefonisch overleg plaatsvinden. Indien gewenst is een bezoek aan school, evt. met observatie in de klas en/of tijdens de gymles, mogelijk.

Verslaglegging

Doorgaans vindt er na drie maanden een eerste evaluatie moment plaats. Inzet, motivatie en voortgang worden beoordeeld en besproken met ouder en kind. Indien van toepassing worden de behandeldoelen en/of het behandelplan aangepast.

Zowel ouders als school worden van de evaluatiemomenten en -bevindingen op de hoogte gebracht, persoonlijk, per e-mail en/of middels een tussenverslag

 

Wanneer de opgestelde behandeldoelen zijn bereikt, de hulpvraag is beantwoord en kind, ouders en groepsleerkracht tevreden zijn over het functioneren van het kind kan de therapie worden afgerond.

Na drie tot zes maanden zal een laatste controle behandeling plaatsvinden om na te gaan hoe het kind functioneert zonder kinderoefentherapeutische interventie.

bottom of page